3D vizualizácie

Vytvárame 3D vizualizácie v programe Palette CAD pri ktorých zhmotnujeme Vaše predstavy pred samotnou realizáciou. Na základe požiadaviek normy STN 06 1219 dodávame k naším dielam tiež výkresovú dokumentáciu spracovanú v tomto programe a tak isto vydokladovávame odbornú spôsobilosť – výučný list v odbore Kachliar pre účely stavebného konania – kolaudácie. Norma STN 06 1219 je platná od 01.01.2017.

 

Druck

© krby-kominy.sk | kominarik.eu | Euro. Com. - krbové a komínové systémy | Všetky práva vyhradené .